การใช้งานห้อง smart calss room แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ หนึ่ง ส่วนของอาจารย์หรือผู้บรรยาย

ส่วนที่สอง คือ ส่วนของนักศึกษาหรือผู้รับฟังการบรรยาย และส่วนที่สามคืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้

1.ส่วนของอาจารย์หรือผู้บรรยาย ประกอบด้วย

     1.1 ) หน้าจอ smart board คือหน้าจอที่อาจารย์หรือผู้บรรยายใช้แทนกระดาน ซึ่ง smart board ประกอบด้วยโปรแกรม Edupen

ที่สามารถสร้าง White Board เพื่อใช้ในการขีดเขียนเพื่อประกอบการอธิบาย โดยใช้ปากกาที่ใช้สำหรับ touch screen ได้

และยังสามารถเลือกสี ขนาด ของเส้นได้

      

 

     1.2 ) Digital Visual Camera คือ เครื่องที่อาจารย์หรือผู้บรรยายใช้สำหรับฉายภาพสิ่งที่ต้องการไปยัง Smart Board

หรือ Projector โดยนำวัตถุ หรือ เอกสารไปวางบนโต๊ะสีขาวจากนั้นขยับเลื่อนกล้องที่ติดอยู่ด้านบนสุดของอุปกรณ์ให้ตรง

 

 

     1.3 ) ไมโครโฟนไร้สายแบบปกติ และ แบบ คล้องหู ใช้ต่อกับเครื่องขยายเสียง เพื่อช่วยขยายเสียงของอาจารย์หรือผู้บรรยาย

  

 

1.4 ) โปรเจคเตอร์ขนาด 3000 ANSU lumens ( Projector ) ใช้สำหรับ

         

 

      1.5 ) Virtual Interactive White Board Device เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับโปรเจคเตอร์ โดยหลักการทำงานมีอุปกรณ์เป็นกล้อง

เพื่อเอาไว้จับการเคลื่อนไหวจากปากกาหรือนิ้วมือ นั้นหมายถึงอาจารย์หรือผู้บรรยายสามารถขีดเขียนหรือวาดสิ่งต่าง ๆ ลงบนหน้าจอ

ที่ฉายมาจากโปรเจคเตอร์ได้

                


 

     2. ส่วนที่สอง ส่วนของนักศึกษาหรือผู้ฟังการบรรยาย

          2.1 ) IRS ( Interactive Response System ) อุปกรณ์สำหรับนักศึกษาที่ใช้สำหรับถาม-ตอบ ระหว่างการเรียนหรือการบรรยาย

โดย IRS นั่นจะทำงานร่วมกับโปรแกรม Hi-Teach

    


 

     3. ) ส่วนที่สาม อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้

             3.1 ) Wireless Interactive Presentation Gateway ( WIPG ) เป็นอุปกรณ์สำหรับงานนำเสนอโดยรับสัญญาณภาพหน้าจอ

แบบ Wireless จาก Notebook/PC ขึ้นหน้าจอ LCD หรือโปรเจคเตอร์

   *หากแต่เครื่องที่ต้องการส่งสัญญาณภาพหน้าจอมาให้เครื่องนี้จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมที่มาพร้อมกับ

เครื่องนี้เท่านั้น

  

          3.2 ) กล้องเว็บแคมเชื่อมต่อผ่าน usb ( USB camera ) เป็นกล้องสำหรับคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ร่วกกันได้ การใช้งานคือนำสาย usb

จากกล้องไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือกวิธีการใช้งาน เช่น Image processing หรือ Video Conference