หน้าจอสมาร์ทบอร์ด ขนาด 84 นิ้ว ( Smart Board )

         

     หน้าจอ Touch Screen ขนาด 84 นิ้ว คือหน้าจอที่ใช้แทนกระดานแบบเก่า ซึ่งหน้าจอนี้เป็นแบบ touch screen จึงทำให้

สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Edupen Pro  ที่ใช้ในการวาดหรือเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงไปในหน้าจอเพื่อประกอบการสอน

และตอบสนองการใช้งานในห้อง smart class room ได้ดีเยี่ยม

   *ความสามารถของโปรแกรม Edupen Pro

-ขีดเขียน หรือ วาดลงในหน้าจอตามที่ต้องการ

-สร้างกระดาน White Board ได้ 9 ชุด

-เปลี่ยนสีของเส้น หรือ ขยายจุดที่ต้องการเน้น

 

ปากกาสำหรับ smart board

         

 


 

Wireless Interactive Presentation Gateway ( WIPG )
         

     เป็นอุปกรณ์สำหรับงานนำเสนอโดยรับสัญญาณภาพหน้าจอ แบบ Wireless จาก Notebook/PC ขึ้นหน้าจอ LCD

หรือโปรเจคเตอร์

   *หากแต่เครื่องที่ต้องการส่งสัญญาณภาพหน้าจอมาให้เครื่องนี้จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมที่มาพร้อมกับ

เครื่องนี้เท่านั้น

 


โปรเจคเตอร์ขนาด 3000 ANSU lumens ( Projector )

         

  เครื่องฉายภาพสไลด์ (โปรเจคเตอร์) ทำหน้าที่ในการรับสัญญาณภาพของเครื่อง Notebook/PC ฉายลงบนผ้าใบสีขาว

 


Digital Visual Camera


         

    กล้อง Digtal Visual ทำหน้าที่นำภาพที่กล้องฉายนั้น ไปแสดงใน Smart Board

 


ไมโครโฟนไร้สายแบบปกติ และ แบบ คล้องหู

         


Virtual Interactive White Board Device

               

    อุปกรณ์ interactive สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใชง้านร่วม

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฉายภาพโปรเจคเตอร์เพื่อให้โปรเจ็คเตอร์ สามารถใช้งานได้แบบ interactive

รองรับการใชง้านที่ขนาดภาพไม่นอ้ยกว่า 150 นิ้ว สามารถติดต้งัใชง้านในระยะไม่น้อยกว่า 1 -5 เมตร

สามารถปรับมุมมองจับภาพในแนวตั้งได้อย่างน้อย 0 องศา ถึง 90 องศา มีมุมแนวในการใช้งานในแนวนอนอย่างน้อย 40 องศา

มีการตอบสนองการใช้งาน (Response Time) ไม่เกิน 0.2 ms  รองรับการติดตั้งใชง้านร่วมกบัโปรเจ็คเตอร์แบบฉายหน้าและฉายหลัง,

แขวนเพดานและวางกับพื้นได้ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพวิเตอร์ผ่านพอร์ต USB 2.0

สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB โดยไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติม

มีซอฟท์แวร์สื่อการสอนที่สามารถเขียนรูป หรือตวัหนงัสือเพิ่มเติม บนฉากหรือผนังใดๆ ที่รับภาพจาก

โปรเจคเตอร์ได้ แบบมัลติทัชสกรีน และจดัเก็บรูป/ตัวหนังสือที่เขียน กลับมาบันทึกบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้ ในรูปแบบวิดีโอทั้งภาพและเสียง พร้อมภาพจากกล้องเว็ปแคมได้  มีตัวรับสัญญาณ infrared

พร้อมปากกาอิเลคทรอนิคส์ ที่สามารถเขียนภาพ บนฉาก และสามารถทำงานแทนเมาส์ได้

มีอุปกรณ์ Finger Touch Device เพื่อให้สามารถใชง้านแบบอินเตอร์แอคทีฟไดด้ว้ยนิ้วมือ


กล้องเว็บแคมเชื่อมต่อผ่าน usb ( USB camera Logitech c920 )

         

   ใช้สำหรับการด้าน Video Conference ถึงใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางวิดีโอโดยมี WebEx เป็นโปรแกรมสื่อกลาง


โปรแกรม Hi-Teach

         

   โปรแกรม  Hi-Teach เป็นโปรแกรมที่ช่วยสอนซึ่งติดตั้งอยู่บน Smart Boar โดยมีความสามารถดังนี้

-เพิ่มข้อมูลนักศึกษาที่สอนพร้อมแบ่งกลุ่มได้

-Import ข้อมูลจาก Powerpoint เพื่อใช้เป็นข้อสอบได้

-มีเครื่องมือช่วยในการสอนมากกว่า 15 ชนิด

-สุ่มนักศึกษาเพื่อให้ตอบคำถามหรือแบ่งกลุ่มได้

-สรุปผลการตอบคำถามได้ทันทีในรูปแบบตัวเลขและกราฟ

 

IRS ( Interactive Response System )

   เป็นอุปกรณ์ที่ให้นักศึกษาใช้สำหรับกดเพื่อเลือกคำตอบ ในการ ถาม-ตอบ ระหว่างเรียนโดยโปรแกรมม Hi-Teach

เป็นตัวจัดการระบบ ประโยชน์ของ IRS จะใช้ในการประเมินหัวข้อการสอนได้ทันทีว่านักศึกษาเข้าใจในหัวข้อนั้นหรือไม่

ทำให้อาจารย์สามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนอย่างรวดเร็วได้