1. ติดต่อสอบถาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Tel. 074-890600 ติดต่อ คุณ ภารดี เพ็งรักษ์
  2. จองห้อง Smart Class Room ผ่านระบบจองห้องประชุมออนไลน์ http://meeting.arit.rmutsv.ac.th/
  3. รอผลการอนุมัติ
  4. ทำหนังสือขอใช้ห้อง Smart Class Room
  5. ใช้ห้องตามระยะเวลาที่กำหนด